Archiv

Saison 2015/2016:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2014/2015:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2013/2014:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2012/2013:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2011/2012:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2010/2011:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2009/2010:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

> 6er-Krug 2009

Saison 2008/2009:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2007/2008:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2006/2007:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag 
> 6. Wettkampftag 
> 5. Wettkampftag 
> 4. Wettkampftag 
> 3. Wettkampftag 
> 2. Wettkampftag 
> 1. Wettkampftag

Saison 2005/2006:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2004/2005:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2003/2004:

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag

Saison 2002/2003

> 14. Wettkampftag
> 13. Wettkampftag
> 12. Wettkampftag
> 11. Wettkampftag
> 10. Wettkampftag
> 9. Wettkampftag
> 8. Wettkampftag
> 7. Wettkampftag
> 6. Wettkampftag
> 5. Wettkampftag
> 4. Wettkampftag
> 3. Wettkampftag
> 2. Wettkampftag
> 1. Wettkampftag